Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin e-usług)

sklepu internetowego działającego w domenie http://www.jedzpij.pl

 

Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I.  Postanowienia ogólne.

Rozdział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

Rozdział III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.

Rozdział IV. Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rozdział V. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

Rozdział VI. Tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział VII. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

Rozdział VIII. Punkt kontaktowy.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe.

 

Definicje pojęć użyte w Regulaminie:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zwany dalej „regulaminem e-usług”

Usługodawca – Marek Kaszyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Kaszyk Perlo z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Krakowskiej 25, 38-300 Gorlice, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, zwany dalej i na stronie internetowej „Usługodawcą” Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl

NIP: 7382057958 Regon: 122459787

Dane do kontaktu:

Numer/y telefonu: (+48) 17 779 09 77, (+48) 503 511 975

Formularz kontaktowy

Adres korespondencyjny, w tym właściwy dla składanych reklamacji w zakresie świadczonych usług drogą elektroniczną:

Marek Kaszyk Perlo
Biuro handlowe
Hanasiewicza 15
35-103 Rzeszów

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna I jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.

Strona internetowa – dokument HTML (tj. plik tekstowo-graficzny) odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http://www.jedzpij.pl

Sklep internetowy – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwanymw dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

Karta produktu/towaru – wyświetlany przez system sklepu internetowego opis towaru obejmujący m.in jego zdjęcie, cenę oraz dostępność.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego działającego w domenie http://www.jedzpij.pl
 2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.
 3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy powinni stosować na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię sklepu internetowego.

Rozdział II

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1. Usługodawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

 • umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży, poprzez złożenie zamówienia, na prezentowane w sklepie internetowym towary przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia oraz aktywnej poczty e-mail,
 • prowadzeniu konta w sklepie internetowym,
 • subskrypcji biuletynu newsletter

2. Usługobiorcy mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwania procesu składania zamówienia (elektroniczny formularz zamówienia) do momentu kliknięcia checkboxa „potwierdzam/potwierdź zakup”.

 

Rozdział III

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców minimalnych wymagań technicznych:

 • dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet) lub za pomocą analogowej telefonii komórkowej,
 • posiadanie aktywnej poczty e-mail,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

Rozdział IV

Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 

ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia konta, które umożliwia składanie zamówień.
 2. Aby dokonać rejestracji można skorzystać z dwóch opcji: w procesie składania zamówienia oraz bezpośrednio ze strony głównej klikając „Załóż konto”
 3. Po kliknięciu zakładki „załóż konto”, o której mowa w pkt. 2, system wyświetla formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, hasło dla założonego konta (min. 6 znaków) oraz adres korespondencyjny/dostawy.
 4. Formularz, o którym mowa w pkt 3 , zawiera także odpowiednio checkbox z informacjami o:

        - zapoznaniu się Usługobiorcy z aktualnym regulaminem e-usług (regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną) wraz z linkiem do jego treści,

        - wyrażeniu zgody na przetwarzanie adresu e-mail dla celów subskrypcji newslettera (pole nieobowiązkowe).

 1. Po kliknięciu zakładki „Załóż konto” na adres e-mail Usługobiorcy, podany w procesie rejestracji, zostaje przesłana informacja e-mail o zakończonym procesie rejestracyjnym i założeniu konta.
 2. Założenie konta możliwe jest także w procesie składania zamówienia po kliknięciu na zdjęcie produktu.
 3. Po wybraniu produktu Usługobiorca rozpoczyna proces składania zamówienia, a także rejestracji jako nowego użytkownika, klikając na liczbę towaru a następnie checkbox „do koszyka”.
 4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 7, system wyświetla informację o możliwości kontynuacji zakupów lub przejściu do realizacji zamówienia.
 5. Aby kontynuować proces rejestracji należy kliknąć ikonę „Złóż zamówienie”.
 6. Po wykonaniu czynności o której mowa w pkt 5, należy kliknąć chceckox „Zamawiam”, który przekierowuje do trzech sposobów złożenia zamówienia: - z możliwością utworzenia konta (ikona ZAŁÓŻ KONTO),

        - za pomocą utworzonego konta (logowanie dla zarejestrowanych),

        - bez konieczności rejestracji i utworzenia konta

 1. Rejestracja nowego użytkownika rozpoczyna się z momentem wyboru ikony ZAŁÓŻ KONTO.
 1. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 7, należy wypełnić pola formularza rejestracyjnego wskazującego następujące dane:
 • Imię i nazwisko,
 • e-mail,
 • hasło,
 • adres korespondencyjny/dostawy,
 • numer telefonu
 1. Formularz rejestracyjny, o którym mowa w pkt. 7, zawiera także dwa pola w postaci checkboxa:
 • pierwszy z informacją o obowiązującym na chwilę zakładania konta regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną z wersją do odczytu,
 • kolejny z możliwością zapisania się do listy subskrybentów newslettera.
 1. Po wypełnieniu danych, a następnie kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” na adres email Usługobiorcy zostaje przesłana informacja uwierzytelniająca o rejestracji i założeniu konta z podaniem utworzonego loginu.
 2. W kolejnych etapach logowania na stronie sklepu internetowego należy wpisać we właściwych polach podany w procesie rejestracji adres e-mail oraz indywidualnie utworzone hasło.
 3. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym , która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.
 4. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt.1, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, bądź korespondencyjnie.
 5. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY W TRYBIE ONLINE

Elektroniczny formularz zamówienia

 1. Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży w trybie online rozpoczyna się w momencie wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.
 2. Po wybraniu produktu Usługobiorca określa ilość zamawianego towaru, którego zakup potwierdza przyciskiem „do koszyka”.
 3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2 należy kliknąć przycisk „złóż zamówienie”, który przekierowuje do dwóch sposobów złożenia zamówienia:
 • z możliwością utworzenia konta (ikonka „ZAŁÓŻ KONTO”),
 • za pomocą utworzonego konta („ logowanie dla zarejestrowanych”)
 • bez konieczności rejestracji i utworzenia konta,
 1. Wybór opcji formularza zamówienia powoduje wyświetlenie się na monitorze pól z koniecznością ich uzupełnienia o wymagane dane osobowe opisane w pkt 12 lit. A
 2. W elektronicznym formularzu zamówienia istnieje możliwość naniesienia uwag w zakresie składanego zamówienia, w odpowiednio w tym celu oznaczonym polu z dogodną edycją tekstu.
 3. Po wypełnieniu danych, aby móc kontynuować zamówienie należy kliknąć przycisk „zamawiam”. System wyświetla zestawienie podanych danych osobowych.
 4. W kolejnych etapach Usługobiorca dokonuje wyboru sposobu dostawy a także formy płatności za zamówione towary. Dostępne formy dostawy zamówionych towarów znajdują się w zakładce „Koszty dostawy” w domenie http://www.jedzpij.pl oraz w koszyku Usługobiorcy po dodaniu do niego produktu; po dodaniu produktów do koszyka ukażą się w nim również formy płatności.
 1. Proces składania zamówienia, po jego podsumowaniu (określenie towaru, cena, koszty dostawy), finalizuje kliknięcie na checkbox „Potwierdzam zakup”
 2. Na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

Aktywna poczta e-mail

 1. Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail

Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:

 • podanie towaru, w tym określenie jego gatunku a także zamawianej ilości,
 • cenie za wskazany towar,
 • dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt oraz sposobem jego dostawy (zgodnie z udostępnionymi w tym zakresie wariantami opisanymi na stronie internetowej oraz regulaminach)
 • dane osobowe (Imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy)
 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 2 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych Klienta, wybranego sposobu płatności i dostawy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

SUBSKRYPCJA BIULETYNU NEWSLETTER

(elektroniczny biuletyn informacyjny o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych towarów na stronie internetowej Usługodawcy)

1. Subskrypcja newslettera, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, odbywa się w trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia, poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:

„Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.jedzpij.pl  oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera”,

- poprzez wypełnienie na stronie głównej pola z adresem e-mail,  

2. Na podany adres elektroniczny Usługobiorcy zostaje przesłany e-mail z linkiem aktywacyjnym o następującej treści:

"Ze strony naszego sklepu internetowego została wysłana prośba dodania tego adresu e-mail do listy newslettera, aby to potwierdzić prosimy kliknąć na poniższy link:

Kliknij tutaj, aby potwierdzić subskrypcję do naszej listy

Z prenumeraty naszego newslettera możesz zrezygnować w każdym czasie. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawienia. Zgoda na subskrypcję może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter.

Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę po prostu ją usuń. Nie będziesz zapisany do listy dystrybucyjnej newsletter jeżeli nie klikniesz w link potwierdzający."

3. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu e-mail Usługobiorcy dla celów subskrypcji newslettera możliwe jest w każdym czasie.

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, może zostać przesłane w każdej dowolnej formie, bądź przy użyciu nieelektronicznego wzoru formularza w zakresie odwołania zgody, którego wzór udostępniony został w dokumencie polityka prywatności.

5. Rezygnacja z biuletynu informacyjnego newsletter możliwa jest również poprzez kliknięcie na link anulujący subskrypcję, a znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 

Rozdział V

Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

1. W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdzam zakup”

2. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez:

 • odpowiedź na wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia
 • telefonicznie: (+48) 17 779 09 77, (+48) 503 511 975

3. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient/Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin od otrzymanie e-maila, o którym mowa w pkt. 2.

4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania korekty zmian.

 

Rozdział VI

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy bądź telefonicznie.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym adres e-mail Usługobiorcy oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.

  

Rozdział VII

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/klientów korzystających i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie www.jedzpij.pl jest Marek Kaszyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Kaszyk Perlo decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane, o których mowa w pkt. 2, obejmują:
 • imię i nazwisko,
 • adres dostawy/korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego.
 1. Podanie danych, o których mowa w pkt.3, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 2. W związku z wykonaniem zamówienia, w tym dostawą zakupionego towaru, dane osobowe klientów takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są (w zależności od wybranego sposobu dostawy) firmie kurierskiej DPD, Poczcie Polskiej, Inpost Paczkomaty, które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.
 3. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego zgody.
 4. W przypadkach, określonych w pkt 6, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox z opisem zakresu i celu przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
 5. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.

 

Rozdział VIII

Punkt kontaktowy

 1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.
 2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania Usługodawców i Usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:
 • praw i obowiązków Usługodawców i Usługobiorców,
 • procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,
 • podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.

4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności, w przypadku:

 • zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie jedzpij.pl mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,

5. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania

6. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila.

7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.jedzpij.pl

8. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.jedzpij.pl. W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin zostanie mu przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 12.10.2015 roku.

Niniejszy regulamin nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Usługodawcy dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ewentualnie dla celów postępowania sądowego. 

Darmowa dostawa od 197 zł!
Telefon: 17 779 09 77 lub 503 511 975

Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
oferta oferta

Przyprawy bio sklep internetowy

Suszone owoce | Kakao ekologiczne | Pasta orzechowa sklep | Masa kajmakowa cena

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl