Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin e-usług)

sklepu internetowego działającego w domenie http://www.jedzpij.pl

 

Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I.  Postanowienia ogólne.

Rozdział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

Rozdział III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.

Rozdział IV. Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rozdział V. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

Rozdział VI. Tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział VII. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

Rozdział VIII. Punkt kontaktowy.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe.

 

Definicje pojęć użyte w Regulaminie:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zwany dalej „regulaminem e-usług”

Usługodawca – Marek Kaszyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Kaszyk Perlo z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Krakowskiej 25, 38-300 Gorlice, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, zwany dalej i na stronie internetowej „Usługodawcą” Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl

NIP: 7382057958 Regon: 122459787

Dane do kontaktu:

Numer/y telefonu: (+48) 17 779 09 77, (+48) 503 511 975

Formularz kontaktowy

Adres korespondencyjny, w tym właściwy dla składanych reklamacji w zakresie świadczonych usług drogą elektroniczną:

Marek Kaszyk Perlo
Biuro handlowe
Przemysłowa 6
35-105 Rzeszów

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna I jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.

Strona internetowa – dokument HTML (tj. plik tekstowo-graficzny) odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http://www.jedzpij.pl

Sklep internetowy – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwanymw dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

Karta produktu/towaru – wyświetlany przez system sklepu internetowego opis towaru obejmujący m.in jego zdjęcie, cenę oraz dostępność.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego działającego w domenie http://www.jedzpij.pl
 2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.
 3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy powinni stosować na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię sklepu internetowego.

Rozdział II

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1. Usługodawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

 • umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży, poprzez złożenie zamówienia, na prezentowane w sklepie internetowym towary przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia oraz aktywnej poczty e-mail,
 • prowadzeniu konta w sklepie internetowym,
 • subskrypcji biuletynu newsletter

2. Usługobiorcy mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwania procesu składania zamówienia (elektroniczny formularz zamówienia) do momentu kliknięcia checkboxa „potwierdzam/potwierdź zakup”.

 

Rozdział III

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców minimalnych wymagań technicznych:

 • dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet) lub za pomocą analogowej telefonii komórkowej,
 • posiadanie aktywnej poczty e-mail,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

Rozdział IV

Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 

ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia konta, które umożliwia składanie zamówień.
 2. Aby dokonać rejestracji można skorzystać z dwóch opcji: w procesie składania zamówienia oraz bezpośrednio ze strony głównej klikając „Załóż konto”
 3. Po kliknięciu zakładki „załóż konto”, o której mowa w pkt. 2, system wyświetla formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, hasło dla założonego konta (min. 6 znaków) oraz adres korespondencyjny/dostawy.
 4. Formularz, o którym mowa w pkt 3 , zawiera także odpowiednio checkbox z informacjami o:

        - zapoznaniu się Usługobiorcy z aktualnym regulaminem e-usług (regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną) wraz z linkiem do jego treści,

        - wyrażeniu zgody na przetwarzanie adresu e-mail dla celów subskrypcji newslettera (pole nieobowiązkowe).

 1. Po kliknięciu zakładki „Załóż konto” na adres e-mail Usługobiorcy, podany w procesie rejestracji, zostaje przesłana informacja e-mail o zakończonym procesie rejestracyjnym i założeniu konta.
 2. Założenie konta możliwe jest także w procesie składania zamówienia po kliknięciu na zdjęcie produktu.
 3. Po wybraniu produktu Usługobiorca rozpoczyna proces składania zamówienia, a także rejestracji jako nowego użytkownika, klikając na liczbę towaru a następnie checkbox „do koszyka”.
 4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 7, system wyświetla informację o możliwości kontynuacji zakupów lub przejściu do realizacji zamówienia.
 5. Aby kontynuować proces rejestracji należy kliknąć ikonę „Złóż zamówienie”.
 6. Po wykonaniu czynności o której mowa w pkt 5, należy kliknąć chceckox „Zamawiam”, który przekierowuje do trzech sposobów złożenia zamówienia: - z możliwością utworzenia konta (ikona ZAŁÓŻ KONTO),

        - za pomocą utworzonego konta (logowanie dla zarejestrowanych),

        - bez konieczności rejestracji i utworzenia konta

 1. Rejestracja nowego użytkownika rozpoczyna się z momentem wyboru ikony ZAŁÓŻ KONTO.
 1. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 7, należy wypełnić pola formularza rejestracyjnego wskazującego następujące dane:
 • Imię i nazwisko,
 • e-mail,
 • hasło,
 • adres korespondencyjny/dostawy,
 • numer telefonu
 1. Formularz rejestracyjny, o którym mowa w pkt. 7, zawiera także dwa pola w postaci checkboxa:
 • pierwszy z informacją o obowiązującym na chwilę zakładania konta regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną z wersją do odczytu,
 • kolejny z możliwością zapisania się do listy subskrybentów newslettera.
 1. Po wypełnieniu danych, a następnie kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” na adres email Usługobiorcy zostaje przesłana informacja uwierzytelniająca o rejestracji i założeniu konta z podaniem utworzonego loginu.
 2. W kolejnych etapach logowania na stronie sklepu internetowego należy wpisać we właściwych polach podany w procesie rejestracji adres e-mail oraz indywidualnie utworzone hasło.
 3. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym , która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.
 4. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt.1, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, bądź korespondencyjnie.
 5. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY W TRYBIE ONLINE

Elektroniczny formularz zamówienia

 1. Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży w trybie online rozpoczyna się w momencie wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.
 2. Po wybraniu produktu Usługobiorca określa ilość zamawianego towaru, którego zakup potwierdza przyciskiem „do koszyka”.
 3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2 należy kliknąć przycisk „złóż zamówienie”, który przekierowuje do dwóch sposobów złożenia zamówienia:
 • z możliwością utworzenia konta (ikonka „ZAŁÓŻ KONTO”),
 • za pomocą utworzonego konta („ logowanie dla zarejestrowanych”)
 • bez konieczności rejestracji i utworzenia konta,
 1. Wybór opcji formularza zamówienia powoduje wyświetlenie się na monitorze pól z koniecznością ich uzupełnienia o wymagane dane osobowe opisane w pkt 12 lit. A
 2. W elektronicznym formularzu zamówienia istnieje możliwość naniesienia uwag w zakresie składanego zamówienia, w odpowiednio w tym celu oznaczonym polu z dogodną edycją tekstu.
 3. Po wypełnieniu danych, aby móc kontynuować zamówienie należy kliknąć przycisk „zamawiam”. System wyświetla zestawienie podanych danych osobowych.
 4. W kolejnych etapach Usługobiorca dokonuje wyboru sposobu dostawy a także formy płatności za zamówione towary. Dostępne formy dostawy zamówionych towarów znajdują się w zakładce „Koszty dostawy” w domenie http://www.jedzpij.pl oraz w koszyku Usługobiorcy po dodaniu do niego produktu; po dodaniu produktów do koszyka ukażą się w nim również formy płatności.
 1. Proces składania zamówienia, po jego podsumowaniu (określenie towaru, cena, koszty dostawy), finalizuje kliknięcie na checkbox „Potwierdzam zakup”
 2. Na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

Aktywna poczta e-mail

 1. Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail

Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:

 • podanie towaru, w tym określenie jego gatunku a także zamawianej ilości,
 • cenie za wskazany towar,
 • dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt oraz sposobem jego dostawy (zgodnie z udostępnionymi w tym zakresie wariantami opisanymi na stronie internetowej oraz regulaminach)
 • dane osobowe (Imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy)
 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 2 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych Klienta, wybranego sposobu płatności i dostawy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

SUBSKRYPCJA BIULETYNU NEWSLETTER

(elektroniczny biuletyn informacyjny o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych towarów na stronie internetowej Usługodawcy)

1. Subskrypcja newslettera, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, odbywa się w trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia, poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:

„Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.jedzpij.pl  oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera”,

- poprzez wypełnienie na stronie głównej pola z adresem e-mail,  

2. Na podany adres elektroniczny Usługobiorcy zostaje przesłany e-mail z linkiem aktywacyjnym o następującej treści:

"Ze strony naszego sklepu internetowego została wysłana prośba dodania tego adresu e-mail do listy newslettera, aby to potwierdzić prosimy kliknąć na poniższy link:

Kliknij tutaj, aby potwierdzić subskrypcję do naszej listy

Z prenumeraty naszego newslettera możesz zrezygnować w każdym czasie. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawienia. Zgoda na subskrypcję może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter.

Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę po prostu ją usuń. Nie będziesz zapisany do listy dystrybucyjnej newsletter jeżeli nie klikniesz w link potwierdzający."

3. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu e-mail Usługobiorcy dla celów subskrypcji newslettera możliwe jest w każdym czasie.

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, może zostać przesłane w każdej dowolnej formie, bądź przy użyciu nieelektronicznego wzoru formularza w zakresie odwołania zgody, którego wzór udostępniony został w dokumencie polityka prywatności.

5. Rezygnacja z biuletynu informacyjnego newsletter możliwa jest również poprzez kliknięcie na link anulujący subskrypcję, a znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 

Rozdział V

Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

1. W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdzam zakup”

2. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez:

 • odpowiedź na wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia
 • telefonicznie: (+48) 17 779 09 77, (+48) 503 511 975

3. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient/Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin od otrzymanie e-maila, o którym mowa w pkt. 2.

4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania korekty zmian.

 

Rozdział VI

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy bądź telefonicznie.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym adres e-mail Usługobiorcy oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.

  

Rozdział VII

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/klientów korzystających i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie www.jedzpij.pl jest Marek Kaszyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Kaszyk Perlo decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane, o których mowa w pkt. 2, obejmują:
 • imię i nazwisko,
 • adres dostawy/korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego.
 1. Podanie danych, o których mowa w pkt.3, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 2. W związku z wykonaniem zamówienia, w tym dostawą zakupionego towaru, dane osobowe klientów takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są (w zależności od wybranego sposobu dostawy) firmie kurierskiej DPD, Poczcie Polskiej, Inpost Paczkomaty, które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.
 3. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego zgody.
 4. W przypadkach, określonych w pkt 6, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox z opisem zakresu i celu przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
 5. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.

 

Rozdział VIII

Punkt kontaktowy

 1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.
 2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania Usługodawców i Usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:
 • praw i obowiązków Usługodawców i Usługobiorców,
 • procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,
 • podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.

4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności, w przypadku:

 • zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie jedzpij.pl mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,

5. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania

6. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila.

7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.jedzpij.pl

8. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.jedzpij.pl. W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin zostanie mu przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 12.10.2015 roku.

Niniejszy regulamin nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Usługodawcy dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ewentualnie dla celów postępowania sądowego. 

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa
od 250 zł
Nie pamiętasz hasła? Załóż konto
oferta oferta

Przyprawy bio sklep internetowy

Suszone owoce | Kakao ekologiczne | Pasta orzechowa sklep | Masa kajmakowa cena

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl