Regulamin konkursu na facebook'u "Codziennie pysznie z JedzPij.pl"

0

 

Czas czytania: około 14 min

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (kto jest organizatorem)

1. Organizatorem konkursu pod hasłem „ Codziennie pysznie z JedzPij.pl” (dalej: „Konkurs”) jest PERLO Marek Kaszyk,ul. Krakowska 25, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, POLSKA. Zarejestrowana przez Ministra Gospodarki pod nr: NIP: PL7382057958 REGON: 122459787 z siedzibą PERLO ul. Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie, Polska (dalej:„Organizator”).

2. Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie wskazanej w § 5 ust. 1 poniżej jest Organizator

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z właścicielem portalu www.facebook.com

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847).

6. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/jedzpijpl/ (dalej: „Profil”).

2. Konkurs rozpoczyna się 25 września 2020 roku opublikowaniem postu konkursowego o godzinie 16:00, o którym mowa w § 4.1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 października 2020 roku do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 12 października 2020 roku o godzinie 16:00.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: www.facebook.com (Facebook), a podane przez nią dane osobowe podczas rejestracji na Facebooku są prawdziwe, oraz która zapoznała się z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu (dalej: „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich rodziny.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 4 ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy pod postem konkursowym https://www.facebook.com/jedzpijpl/posts/4297692153634736 opublikowanym przez Organizatora na Profilu zamieścić autorskie zdjęcie produktu/-ów marki własnej JedzPij.pl (jednego lub więcej) z opakowaniem (widoczną etykietą) np. w codzienności kuchennej, z potrawami wykonanymi przy użyciu produktów JedzPij.pl, w innych codziennych sytuacjach - inwencja twórcza należy do autorów zdjęć (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

2. Aby zgłoszenie brało udział w konkursie należ zastosować się do § 4 ust. 1 powyżej, przy czym powinno to nastąpić do 11 października 2020 roku do godziny 23:59.

3. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie i akceptacje regulaminu.

4. Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe wielokrotnie zamieszczając kolejne zdjęcia pod postem konkursowym, przy czym brane będzie pod uwagę tylko jedno, najlepiej wykonane - według Komisji Konkursowej (o której mowa poniżej) - Zadanie Konkursowe od jednego Uczestnika.

5. W konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które:

a. są sprzeczne z regulaminem www.facebook.com.

b. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp.,

c. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika,

d. wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,

6. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora

11. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór jednego laureata Konkursu (dalej: „Laureat) odbędzie się dnia 12października 2020 roku o godzinie 10:00. Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora.

12. Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania Konkursowego jest inwencja twórcza autora zdjęć zgłoszonych do Zadania Konkursowego, nieszablonowość w podejściu do tematu i walory artystyczne zdjęcia.

13. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 12 października 2020 roku o godzinie 16:00 poprzez ich ogłoszenie pod postem konkursowym na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/jedzpijpl/posts/4297692153634736 z podaniem imienia i nazwiska Laureata, bądź nicku, którym Laureat posługuje się na portalu Facebook. 14. Organizator zastrzega możliwość przesunięcia ogłoszenia wyników o którym mowa w ust. 13 powyżej w przypadku wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Organizatora. Nowy termin/godzina prezentacji wyników Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/jedzpijpl/

15. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

§ 5 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. Biorąc udział w niniejszym konkursie uczestnik oświadcza, że wszystkie zdjęcie, które przesłał do konkursu są jego autorstwa i nie naruszają w żaden sposób praw i dóbr osób trzecich (w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej)

3. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że jeżeli na zgłoszonym do konkursu zdjęciu pojawią się wizerunki osób, mienia czy inne elementów należące prawnie do osób trzecich, zostały one wykonane za zgodą uprawnionych - w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.

4. Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych oraz nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.

5. Uczestnik oświadcza, że zezwala wykorzystać Organizatorowi przesłane zdjęcie do zadania konkursowego w celu promowanie tego lub przyszłych konkursów we wszystkich mediach i platformach należących do Organizatora.

5. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowej Facebook (www.facebook.com).

§ 6 NAGRODY

W Konkursie zostanie przyznana 3 (trzy) nagrody (dalej „Nagrody”) przeznaczona dla 3 (trzech) laureatów Konkursu (dalej „Laureat”), którzy wykonali zwycięskie Zadanie Konkursowe i zostali wybrani przez Komisję Konkursową.

Nagrodami w konkursie są:

Miody kremowane (smakowe) każdy o masie 400g netto z Pasieka "Dębowa" – smaki: z maliną, z miętą i czekoladą i z cytryną

1. miejsce

 • 2 szt miodów kremowych każdy o masie 400g netto z Pasieka "Dębowa" (wybór smaków należy do Organizatora)

2 miejsce:

 • 1 szt miodu kremowego o masie 400g netto z Pasieka "Dębowa" (wybór smaków należy do Organizatora)

3 miejsce:

 • 1 szt miodu kremowego o masie 400g netto z Pasieka "Dębowa" (wybór smaków należy do Organizatora)

2. Nagroda w Konkursie jest zwolniona z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1387).

3. Laureaci Konkursu nie są uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani nie podlegają obrotowi handlowemu.

5. Ogłoszenie wyników w konkursie zostanie opublikowane pod postem konkursowym, przy czym Warunkiem przekazania Nagrody Laureatom jest przesłanie przez Laureatów do Organizatora (nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu) w wiadomości prywatnej na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/jedzpijpl/posts/4297692153634736 : danych kontaktowych niezbędnych do wysyłki- adresu zamieszkania, adresu doręczenia, adresu e-maili numer telefonu. Przesyłka zostanie doręczona za pośrednictwem kuriera.

6. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w § 6 pkt 5 powyżej lub nieprzestrzegania warunków Regulaminu.

7. W przypadku braku przesłania przez Laureata do Organizatora informacji odnośnie danych teleadresowych drogą elektroniczną w wiadomości prywatnej na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/jedzpijpl/posts/4297692153634736 nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody w komentarzu pod jego zgłoszeniem konkursowym na portalu www.facebook.com. Jeżeli Laureat przesłał już dane teleadresowe w wiadomości prywatnej, z jakiś innych przyczyn straci prawo do Nagrody, Organizator wyśle do niego informacje o zaistniałych okolicznościach na wskazany e-mail.

8. W przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora, który może wręczyć ją innemu Uczestnikowi. Zgodnie z Regulaminem. Organizator wskaże nowego Laureata Konkursu poprzez ogłoszenie na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/jedzpijpl/posts/4297692153634736 pod postem i w wiadomości do nowego Laureata z prośbą o przekazanie danych teleadresowych.

9. W przypadku gdy nie będzie wystarczającej ilości Zgłoszeń Konkursowych do wyłonienia Laureatów (co najmniej 3 od różnych Uczestników) Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców i Nagrody mogą przejść na rzecz Organizatora.

7. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 30 dni od daty przekazania danych Laureata, o których mowa § 6 pkt 5 powyżej. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem kuriera.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Do kompetencji Komisji wskazanej przez Organizatora należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacje i zastrzeżenia powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, zdefiniowany w § 1.1 Regulaminu i zawierać dopisek „Reklamacja – Codziennie pysznie z JedzPij.pl” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.

6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną na stronie https://jedzpij.pl/polityka-prywatnosci

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w § 8 ust. 1.

3. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Konkursu przetwarzane są:

a) w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody, rozpatrywania reklamacji, ewentualnie w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami):

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, ewentualnie do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie,

 • odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, platforma społecznościowa www.facebook.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu,

 • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu,

 • przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie;

b) w celach marketingowych, a w związku z tym celem:

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 • odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, platforma społecznościowa www.facebook.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera

 • dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody,

 • przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie,

 • Uczestnik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 1. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Uczestnikom przysługują prawa do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • przeniesienia danych osobowych,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: Adres korespondencyjny/siedziba Organizatora: PERLO, ul. Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów, Woj. podkarpackie, POLSKA , telefon: 17 779 09 77, e-mail: biuro@jedzpij.pl

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25września 2020 r.

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora (PERLO, ul. Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów, Woj. podkarpackie, POLSKA ).

3. Wysłanie Zadania Konkursowego jest jednoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do otrzymania Nagrody.

4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.

 

 

Komentarze do wpisu (0)

Aby dodać komentarz zaloguj się.
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa
od 250 zł
oferta oferta
Nie pamiętasz hasła? Załóż konto
Promocje
Kukurydza ziarno na popcorn 1kg - jedzpij
Kukurydza ziarno na popcorn 1kg - jedzpij

9,77 zł

Cena regularna: 13,97 zł

Najniższa cena: 9,99 zł
kg
Mąka orkiszowa pełnoziarnista typ 1850 25kg - jedzpij
Mąka orkiszowa pełnoziarnista typ 1850 25kg - jedzpij

147,00 zł

Cena regularna: 173,25 zł

Najniższa cena: 155,00 zł
szt.
Sok jabłkowy 100% bio 300ml tłocznia maurera - 10 butelek
Sok jabłkowy 100% bio 300ml tłocznia maurera - 10 butelek

44,10 zł

Cena regularna: 50,09 zł

Najniższa cena: 44,00 zł
zgrzewka
Mąka pszenna chlebowa typ 750 25kg
Mąka pszenna chlebowa typ 750 25kg

65,10 zł

Cena regularna: 70,35 zł

Najniższa cena: 62,00 zł
szt.
Erytrytol "Erytrol" słodzik naturalny 1kg - jedzpij
Erytrytol "Erytrol" słodzik naturalny 1kg - jedzpij

19,00 zł

Cena regularna: 30,50 zł

Najniższa cena: 17,50 zł
kg
Mąka orkiszowa jasna typ 630 2,5 kg - jedzpij
Mąka orkiszowa jasna typ 630 2,5 kg - jedzpij

19,95 zł

Cena regularna: 26,25 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
Miód manuka mgo 250+ 500g manuka health
Miód manuka mgo 250+ 500g manuka health

201,60 zł

Cena regularna: 215,25 zł

Najniższa cena: 189,00 zł
szt.
Mąka pszenna graham typ 1850 5kg
Mąka pszenna graham typ 1850 5kg

14,00 zł

Cena regularna: 18,90 zł

Najniższa cena: 15,50 zł
szt.
Lavazza Caffe Crema Dolce 1kg - kawa ziarnista WYPRZ
Lavazza Caffe Crema Dolce 1kg - kawa ziarnista WYPRZ

68,00 zł

Cena regularna: 77,00 zł

Najniższa cena: 77,00 zł
szt.
Mleko zagęszczone niesłodzone 7,5% 500g Gostyń
Mleko zagęszczone niesłodzone 7,5% 500g Gostyń

6,93 zł

Cena regularna: 12,08 zł

Najniższa cena: 6,40 zł
szt.
Mąka orkiszowa pełnoziarnista typ 1850 2,5 kg - jedzpij
Mąka orkiszowa pełnoziarnista typ 1850 2,5 kg - jedzpij

19,95 zł

Cena regularna: 26,25 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
Żurek Bieszczadzki 500ml Karpackie Smaki WYPRZ
Żurek Bieszczadzki 500ml Karpackie Smaki WYPRZ

3,50 zł

Cena regularna: 4,83 zł

Najniższa cena: 4,83 zł
szt.

Przyprawy bio sklep internetowy

Suszone owoce | Kakao ekologiczne | Pasta orzechowa sklep | Masa kajmakowa cena

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl